Idősek Otthona

Az intézményben biztosított szolgáltatások:

–          a lakhatásról való gondoskodás 24 órás nővéri felügyelet szakképzett szakdolgozókkal

–          ápolási, gondozási feladatok ellátása,

–          napi háromszori étkezés biztosítása, szükség szerint diétás étrend összeállítása,

–          ruházattal és textíliával való ellátás,

–          a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása,

–          mentálhigiénés ellátás biztosítása,

–          a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás,

–          az ellátottak ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása,

–          az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatásának megszervezése

–          fodrász

– A demens betegek nagyobb figyelmet, foglalkozást, ingergazdagabb környezetet igényelnek, mely az ápoló- gondozó személyzetre és a szociális és mentálhigiénés munkatársra is több feladatot ró.

 

Intézményi térítési díj 2012-ben:

79 500.-Ft/hó/fő

2 650.-Ft/nap/fő

A személyi térítési díjat egyénenként állapítjuk meg az ellátás igénybe vétele előtt.

 Az intézménybe kerülés módja:

Az otthon szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes alapon, kérelemre történik, mely közvetlenül az intézményvezetőjéhez nyújtható be szóban, vagy írásban. A kérelem mellé kötelezően mellékelni kell néhány adatlapot (egészségügyi állapotról, jövedelmi helyzetről), mely az intézményvezetőtől igényelhető.

A kérelmet nyilvántartásba vesszük. Elvégezzük az I. számú előgondozást, amely alkalomnál átadásra kerül a megállapodás tervezete és a házirend.

Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát. Amennyiben az intézményvezető megállapítja a napi 4 órás gondozási szükségletet, üres férőhely esetén megtörténhet a beköltözés.

Amennyiben az intézményvezető napi 4 óránál kevesebb gondozási szükségletet állapít meg, tájékoztatja az igénylőt a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről. A beköltözés előtt elvégezzük a II. számú előgondozást, megnézzük, hogy az ellátás igénylése és a beköltözés között eltelt időben az ellátott állapota milyen és milyen férőhely igénye van (pl. heverő vagy betegágy).

2012. 01.01-től lehetőség van gondozási szükséglet hiányában is beköltözni, amennyiben az ellátást igénylő vállalja a teljes intézményi önköltség megfizetését, ebben az esetben nem jár az állami normatív támogatás.

 

A törvényi rendelkezés szerint működik az intézményben Érdekképviseleti Fórum.

Az intézmény elkészítette, a fenntartó Katymár Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a Házirendben és Szakmai Programban leírt Érdekképviseleti Fórum szabályzatát.

Tagjai: 2 fő ellátott az ellátottak képviseletében, 1 fő hozzátartozó a hozzátartozók képviseletében, 1 fő dolgozó a dolgozók képviseletében, aki az Érdekképviseleti Fórum elnöke is, 1 fő a fenntartó által kijelölt személy. Az Érdekképviseleti Fórum panaszok benyújtása esetén ülésezik, amennyiben ez nincs, évente egy alkalommal ül össze.

 Az ellátottak érdekvédelmében segít az ellátottjogi képviselő (szoc.tv. 94/K§):

Neve:              Petrich István

Elérhetősége:

Bácsalmás,

6430

Tel: 20/489- 9606

Fogadónap: minden hónap első péntekén délelőtt az intézményben.

Comments are closed.